Marknadsföringstips

Författare: valdemarblom (Sida 1 av 7)

Lagarna kring vapeninnehav

Den svenska regeringen vill begränsa medborgarnas tillgång till vapen. Den här inställningen kommer nog inte förändras inom en överskådlig framtid. Det finns en rad olika lagar som reglerar vem som får äga vapen. I den här artikeln redogör vi för dessa lagar.

Tyvärr har den ökande brottsligheten lett till att det finns fler vapen i omlopp. Detta ökar kraven på polismyndigheten. Det ökar också kraven på landets försvarsadvokater.

Flera advokatbyråer ser därför en växande verksamhet som har tagit sig an större ärenden.

Vem får äga vapen?

 • En ansökan om vapenlicens får endast göras av myndiga personer. Du måste därför vara minst 18 år gammal för att göra en ansökan.
 • Du måste dessutom ha varit en skötsam medborgare utan brottsregister.

Detta är de så kallade grundkraven. I anslutning till detta måste du ha ett syfte med att vilja äga vapen. Två vanliga syften kan vara jakt eller tävlingsskytte. Du kan också bli beviljat ett begränsat tillstånd om du exempelvis vill äga och förvara en pistol.

 • Personer som vill äga vapen i jaktsyfte måste också ha en jaktexamen. Denna examen är ett slags bevis på att du faktiskt har som syfte att bedriva jakt. I samband med att du ansöker om tillstånd kommer polisen avgöra om din ansökan bör godkännas eller avslås.
 • Tävlingsskytte utgör ett annat legitimt skäl för att ansöka om vapenlicens. Du måste dock vara medlem i en förening för att få din ansökan godkänd. Även här kan man säga att medlemskapet är ett slags bevis på ditt egentliga syfte med licensen. Polisen kommer kontrollera din bakgrund innan du blir godkänd.

Det är viktigt att du alltid har din vapenlicens nära till hands. Du kan exempelvis inte transportera din pistol eller ditt gevär utan licensen. 

Ibland kan det uppstå gråzoner gällande detta. Det kan exempelvis handla om att du vill importera ett vapen från ett annat land. Du bör alltid kolla på polisens hemsida innan du tar en sådant beslut.

Behöver du mer kunskap om din licens, eller behöver du mer information om hur du gör en ansökan? En advokatbyrå kan hjälpa dig med dessa frågor. RiVe kan ge dig en vass edge.

Konsekvenser av att ta bort vapenlagarna

Chefsjurist tar upp frågan om människohandel i Dagens Juridik. Människohandel är bara en av de verksamheter som kriminella bedriver för att dra in pengar. En annan aktivitet är försäljning av vapen och droger.

Samhället har som främsta uppgift att beivra brott och skydda medborgarna. Syftet med vapenlagarna är således att skapa ett tryggt samhälle. Endast människor med ett klart syfte bör få tillgång till att hantera och använda vapen.

Utan dessa lagar skulle förmodligen statistiken för våldsbrott stiga kraftigt. Faktum är att det ökande våldet i samhället redan nu kan härledas till det ökande antalet vapen i omlopp, trots de strikta lagarna.

Tulltjänstemän och poliser beslagtar varje år en stor mängd vapen. De kriminella importerar ofta från länder som har en historia av konflikt. Det kommer fortfarande många pistoler och gevär från Balkanländerna, trots att kriget där nere sedan länge är över.

Detta utgör ett problem ur flera perspektiv. Många av dessa gevär är konstruerade för att göra stor skada. När de hamnar på gatan kan det få förödande konsekvenser.

I dagsläget kan inte polisen uppskatta hur många illegala vapen som finns i Sverige. Man kan endast göra estimeringar baserat på de beslag som görs varje år. De kan också få fram en del siffror genom att studera förundersökningsprotokoll och beslag i samband med gripanden.

Den ökande brottsligheten kopplat till licenser

Denna dystra brottsutveckling skapar större krav på de som har licens. Vi har tidigare i den här artikeln betonat vikten av att alltid ha med sig licensen när du bär vapen. Detta är inte bara viktigt för din egen säkerhet om du skulle bli stoppad av en polis.

Det är också viktigt för att polisen inte ska slösa resurser på någon som har en licens. Vi har redan nämnt den ökande brottsligheten och dess konsekvenser. Polisen har begränsade resurser och de bör lägga tiden på att jaga riktiga brottslingar. 

Men vad händer en person som har ett vapen i hemmet utan licens? Tidpunkten för när du berättar om vapeninnehav kan vara avgörande. Om polisen av någon anledning skulle upptäcka ett vapen hos dig kommer du i vilket fall bli åtalad för detta.

Om du på förhand berättar att du har ett vapen hemma kan du få en strafflindring. Låt oss säga att du har en pistol hemma i samlarsyfte. Det kan exempelvis handla om en äldre pistol som du har ärvt. Den kanske har ett immateriellt värde för dig på grund av att du har ärvt den från en gammal släkting.

Detta innehav är i vilket fall olagligt. I tidigare domslut kan vi dock läsa om vikten av att vara ärlig gällande ett vapeninnehav. I artikeln vi länkar ovan skulle polisen genomföra en husrannsakan hos en person. Innan polisen skulle genomföra husrannsakan erkände mannen att han hade en pistol i hemmet.

Han fick dock ingen strafflindring på grund av att han berättade detta när han visste att en husrannsakning skulle ske. Han insåg därför att de förmodligen skulle hitta pistolen. I detta fall borde han ha berättat om pistolen tidigare, redan när han blev förhörd första gången.

Sammanfattning

I den här artikeln har vi berättat om några av lagarna som kontrollerar licenserna. Vi har även lyft ett perspektiv relaterat till samhället och brottslighet. En ansökan om licens kan ta lång tid, det är därför en bra idé att vara ute i god tid.

Kan fastighetsrätt leda till lägre hyror?

Fastighetsrätten kan upplevas som komplex och svårhanterlig. Bostadsbyggande och äganderätten är dock två komplicerade områden som innefattar många faktorer. De svenska lagstiftarna har därför skapat många lagar som är ämnade för att skydda fastighetsägare, hyresgäster och miljön. 

Fastighetsrätt i Sundsvall är ett komplicerat område. Många av stadens byggnader ligger nämligen i tätbebyggelse. Lägg därtill flera byggnader i innerstaden som har funnits i flera sekel. Myndigheterna har därför vidtagit åtgärder för att främja en sund utveckling av staden.

Detta är bara ett exempel på när myndigheterna tolkar lagarna extra hårt. Men kan verkligen fastighetsrätten skapa lägre hyror med alla dessa komplicerade lagar? 

Ja, personer som bor i hyresrätter skyddas av flera lagar. Du kan exempelvis få hyran nedsatt om du bor i en lägenhet med mycket buller. Det kan exempelvis handla om att det finns en byggarbetsplats utanför lägenheten.

Det kan också handla om andra faktorer som sänker levnadsstandarden. Ett exempel är närliggande infrastruktur som skapar ständigt buller. Ett hus som täcker ditt ljusinsläpp kan också sänka din hyra.

Som du kanske märker finns det flera försvårande omständigheter. Sammantaget kan man konstatera att fastighetsrätten är komplicerad av en anledning; rättigheterna för den enskilde individen bör inte inskränkas av en girig bostadsägare eller en expansiv bostadsbyggare.

Det marknadsförda och det faktiska värdet

I grund och botten handlar det om att en lägenhet ska överensstämma med marknadsföringen. Som hyresgäst kan man kanske inte räkna med att hyra en toppmodern lägenhet om hyran redan är låg.

Det kan dock vara svårt att tolka vad som bör inkluderas i lagstiftningen. Som hyresgäst har man rättigheter. Detta gäller för alla personer som hyr en bostad.

Hyresgästen kan exempelvis få en nedsättning av hyran, även om denne har misskött sina skyldigheter. Bostaden måste leva upp till de krav som finns i hyreslagen.

Hyresgästen kan dock få betala för skador som denne lämnat efter sig i boendet. Detta är dock en annan del av fastighetsrätten som vi inte kommer lyfta i den här artikeln.

Ur ett teoretiskt perspektiv, vilka faktorer tar man hänsyn till som kan rendera i en hyressänkning?

Vi har redan redogjort för några av de praktiska anledningarna. Detta kan som sagt innefatta bristfälligt ljus i lägenheten eller buller.

Ur ett teoretiskt perspektiv brukar man prata om brist i boendet. Bristen kan exempelvis innefatta saker som inte fungerar i lägenheten. Det kan handla om ett trasigt kök eller badrum.

Detta kan i sin tur begränsa nyttjanderätten, vilket kan föranleda ökade kostnader för hyresgästen. En eventuell prisreduktion för bostaden är därmed både logisk och försvarbar.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att fastighetsrätten kan leda till lägre hyror. Ibland kan man tycka att hyresgäster och enskilda fastighetsägare har ett för starkt skydd. En fastighetsägare måste exempelvis ta hänsyn till många olika faktorer när denne vill vräka en hyresgäst eller bygga en bostad.

Vi får dock inte glömma hur det skulle se ut om inte dessa lagar och regler existerade. I dessa fall skulle många hyresgäster få bo under dåliga förhållanden. Det skulle dessutom byggas bostäder på olämpliga platser.

När fastighetsrätten inte förespråkar lägre hyror

Ibland får hyresgästen leva med förhållanden som sänker tillvaron. En fastighet som ligger i ett tätbefolkat område kommer av naturliga skäl omringas av mer buller. I dessa fall är det inte tal om en brist i boendestandarden.

Som hyresgäst kan du också få leva med buller och oljud under en viss tidsperiod, utan att få en hyressänkning. Det kan dock vara svårt att tolka vad som bör rendera i en hyressänkning respektive vad som bör betraktas vara en acceptabel boendemiljö.

Återigen brukar man göra en skillnad på fastigheter som ligger i tätbebyggelse. Det hör ofta till vardagen att dessa fastigheter kommer omringas av en del buller från trafik och dylikt. Detta inkluderar också byggprojekt. 

Ibland är det upp till kommunen eller andra fastighetsägare att ta deras ansvar. Det kan exempelvis handla om en fastighetsägare som tillåter en bar på bottenvåningen av deras fastighet. Detta kan definitivt utgöra ett störningsmoment för närliggande lägenheter.

I dessa fall brukar kommunen kliva in och reglera bostadsförhållandena. De kan exempelvis ta bort serveringstillståndet om inte baren följer riktlinjerna.

Det finns med andra ord många faktorer att ta hänsyn till när man tar ett beslut. Om vi dessutom lägger till tolkningen av lagarna blir det ännu mera komplicerat. 

Professor i fastighetsrätt håller inte med om viktiga beslut. Detta är varken ovanligt eller konstigt. Om flera sakkunniga inom området inte håller med om besluten kan det dock utgöra ett problem. 

Politiker och personer inom ledande positioner bör alltid utgå från vad det sakkunniga har att säga om sakfrågan. Annars riskerar de att ta ett beslut som saknar vetenskaplig grund.

Detta är extra viktigt för områden där företag bedriver affärsverksamhet och privatpersoner har deras bostäder. Ett sådant område kan enkelt bli för kommersialiserat, vilket kan leda till en sänkt boendemiljö.

Marknadshyror

Se vad Expressen säger om kopplingen mellan fastighetsrätt och hyror. Det finns alltid människor som förespråkar marknadshyror för samtliga privatpersoner i Sverige. Vad skulle detta innebära i praktiken?

De positiva fördelarna som vi har listat i den här artikeln skulle i princip försvinna. Marknadshyror skulle skapa en stark position för samtliga fastighetsägare. De skulle kunna tvinga hyresgäster att gå med på hyreshöjningar som inte är möjliga idag.

Rent krasst sett kan man säga att fattiga människor skulle få leva under riktigt dåliga förhållanden. I många länder har marknadshyrorna redan en stark ställning. I dessa länder blir förhållandet mellan hyresgästen och bostadsägaren väldigt viktig.

Det är genom denna relation som man kan åstadkomma en förbättring i boendemiljön. Återigen kommer pengarna in i bilden. En person som betalar en hög hyra kommer med stor sannolikhet kunna sätta mer press på sin hyresvärd.

Personer som saknar pengar kommer i sin tur inte kunna sätta lika mycket press. Hyresvärden vet att de mer eller mindre är tvingade till att bo kvar, oavsett om boendemiljön är bra eller dålig.

Detta skapar sammanfattningsvis en orättvis boendemarknad som kommer få fler problem än vad vi har idag. Marknadshyror bör därför inte vara ett alternativ så länge vi lever i ett välfärdssamhälle.

Vikten av sunda arbetsförhållanden på jobbet

Trivsel på arbetsplatsen kan inte nog understrykas. Det är något som de flesta vid det här laget har insett och många arbetsgivare gör vad de kan för att ta hand om sina anställda. De ger dem olika former av förmåner eller bonus. Samtidigt så är det viktigt att tänka på den psykiska sidan. Att det inte ska finnas någon form av mobbning. Sunda arbetsförhållanden är ett måste, något som alla har rätt till. 

Ibland så fungerar det inte riktigt som det ska. Du kan ha situationer där någon talar illa om andra, en kollega som fryses ut eller på annat sätt upplever att inte vara önskvärd. Eller så är det arbetsgivaren som handlar på fel sätt. Som antingen utövar påtryckningar eller rentav avskedar personal, trots att de inte har brutit mot några regler. Då kan det vara bra att ha en duktig jurist vid sin sida. Någon som kan tyda lagen och hjälpa dig få upprättelse.  

Rätten att öppna munnen

Det finns ingen som helst anledning till att någon ska lida. Att inte alla ska ha det bra, både på jobbet och i hemmet. Därför har alla också ett ansvar för att det ska ske. Dels genom att behandla alla på ett korrekt sätt. Att göra vad du kan för de som är under dig på arbetsplatsen, eller beroende av dig på andra sätt, inte har någon orsak till att klaga. 

I tillägg så har de som jobbar inom vissa yrken ytterligare ett ansvar. Det handlar om rätten att öppna munnen. Att anmäla misstankar om missförhållanden av olika slag. Bland annat så inkluderar detta vårdpersonal och socialarbetare. De kommer ofta folk in på livet och kan se sådant som andra inte märker. Ett barn som är i farozonen för misshandel eller försummelse. En äldre person som kanske blir lurad på sina pengar.

Ibland kan problemet uppstå på själva arbetsplatsen. Du ska inte behöva tveka innan du rapporterar något som du tycker verkar misstänkt. Tyvärr har det varit situationer där de som sagt ifrån råkat illa ut. Men då vände de sig till rätt firma, och fick hjälp. Se hur RiVe hjälpt till med missförhållanden i Hedemora kommun.

Allt är inte över

Andra gånger kan det vara så att du hamnat i en situation som är svår att ta sig ur. Skulderna växer, och du vet inte vad du ska ta dig till. Det är inte säkert att allt är ditt fel, och därför bör du vända dig till en advokat. De kan se vad som kan göras praktiskt, för att det inte ska bli värre. Läs mer om fallet där RiVe räddade åkeri från att gå i konkurs tack vare kreativa lösningar. 

Det är alltid bäst att anlita någon med kompetens och erfarenhet. Alla har sitt område, där de är experter. Om du har problem som har att göra med din arbetsplats så bör du vända dig till en jurist. Helst någon som specialiserat sig på arbetsrätt och som vet vad det hela handlar om. Du har ofta fler utvägar än du tror, och de kan hjälpa dig komma fram till en realistisk lösning. 

I det här fallet så var det en helt ny struktur av verksamheten. Juristerna visste vilka regler som gällde och vad verksamheten hade för alternativ. Det kanske inte var det roligaste att behöva säga upp så många anställda, men det var det enda som fungerade. När det helt plötsligt kommer en pandemi så måste du börja tänka i nya banor. Eller anlita någon som klarar av att göra det. 

Lagens långa arm täcker arbetsplatserna

Det finns flera lagar som reglerar arbetsförhållanden. Sverige är känt för sin långa och brokiga historia med fackföreningar. Tidvis har det varit hårda kamper, men det har lett till en väl avrundad arbetssituation. Nu för tiden är det mesta täckt av de lagar och avtal som finns. Det gör att alla parter kan slappna av lite, för det är ju bara att följa det som lagen säger. 

Samtidigt så har nya förhållanden uppstått och det är alltid viktigt att uppdatera lagboken. Men det är inte så lätt som det låter. Alla parter måste återigen komma överens och det går inte alltid så smidigt. Risk för kris hos regeringen berättar DN här efter LAS-förhandlingar kraschat. 

Nya tag är viktiga, men det gäller att vara praktisk. Hur du kommer fram till en lösning som alla kan acceptera är något som experterna sliter med. Jurister och politiker jobbar hårt för att komma överens, alla har något att säga och sina egna intressen att bevaka. 

Trivsel på jobbet

Det är alltså flera faktorer som spelar in när det kommer till sunda förhållanden på arbetsplatsen. Du har dina rättigheter, de avtal som säger att vissa saker bara är på ett visst sätt. Ingen ifrågasätter till exempel rätten till ett visst antal veckors semester. I många länder så har de färre dagar, en del har inte mycket mer än ett par veckor om året. 

Lagen säger också att alla ska behandlas lika, det vill säga med respekt. Du kan ha en viss position, grundat på din utbildning. Men det betyder inte att andra är mindre värda. Det talas mycket om stämningen på arbetsplatsen, just för att den är så viktig. En del företag gör personlighetstest innan de nyanställer. Tanken är att de ska få personal som passar ihop och kan jobba som ett team. 

Du kan inte avskeda de anställda hur som helst, det är också täckt av lagen. Därför är det viktigt att vara försiktig eller noggrann när du anställer. Försök att få medarbetare som kan bidra till trivseln på jobbet, förutom de uppgifter de har att fullfölja. 

När något går fel

För det mesta så fungerar det. Jobbet flyter på, folk börjar och slutar på en arbetsplats. Men ibland så slår det slint. Det kan vara en orättvis uppsägning. Eller i alla fall tycker den anställda att det har blivit fel. Något som är vanligare än de flesta tror är att jobbet försvunnit när du kommer tillbaka efter mammaledigheten. Men det kan också vara som i fallet med Lex Sarah fallet, där socialarbetarna fick problem när de sa ifrån om missförhållanden. 

Till din hjälp har du då experterna på arbetsrätt. De kan dessa lagar utan och innan. Helt säkert har de ett starkt grepp om vad de nya lagarna kommer att innebära, och hur de ska tillämpas. Därför kan du känna dig säker med dem vid din sida. Har något gått fel kan de hjälpa dig rätta till det. Vid uppsägning kanske du inte vill ha tillbaka just den anställningen. Men helt klart någon form av kompensation. Låt dina jurister ta hand om dig.

Vägarbete påverkar yrkeschaufförer

Vägarbeten brukar i regel förhindra trafiken. Vanliga trafikanter upplever det som irriterande, även om de inte befinner sig i tidsnöd. För yrkeschaufförer kan det däremot utgöra ett hinder som påverkar arbetet.

Tyvärr kan stressen utgöra ett allvarligt hot mot vägarbetarna. De måste hela tiden vara vaksamma på bilister som inte respekterar avspärrningarna. Vägarbetarna måste därför vara utbildade för att kunna identifiera direkta livsfaror. För effektiva kurser som ger dig mycket bör du se på https://basutbildarna.se/

Vad du ska tänka på när du passerar vägarbeten

Som bilist bör du alltid passera vägarbeten i lugn fart. Tänk på att de som arbetar vid vägarna både måste utföra deras jobb och tänka på deras säkerhet.

 • Respektera alltid vägavspärrningarna. Ibland kan du behöva ta dig fram genom en väldigt snäv väg. Du bör dock tänka på att vägen är anpassad för alla typer av fordon. Du ska därför kunna ta dig igenom bara du kör försiktigt.
 • Detta gäller även för dig som är yrkeschaufför. Om du kör taxi får du helt enkelt berätta för passagerarna om vad som händer. De kan inte stressa dig till att köra fortare bara för att de har en tid att passa.
 • Om du kör någon typ av lastbil måste du vara extra försiktig. Man brukar säga att höga hastigheter är dödligt farliga. I lastbilens fall gäller det också för storleken. Du kan åstadkomma stora skador på en privatperson. Detta gäller även för privatpersoner som befinner sig i personbilar.
 • Om du har ett yrke som kräver att du befinner dig på vägarna ofta, exempelvis som servicesnickare eller rörmokare, bör du helt enkelt uppmärksamma din arbetsgivare om att du behöver mer tid på dig.
 • Det finns i princip aldrig någon ursäkt för att köra fort genom ett vägarbete. Det enda undantaget gäller för blåljuspersonal. En ambulans kan givetvis köra snabbt genom ett vägarbete.
 • I dessa fall kommer vägarbetarna bli uppmärksammade på detta genom sirenerna. De kan därför avbryta deras arbete för tillfället och låta ambulansen passera.

Arbetsgivarna för vägarbetarna har som sagt ett stort ansvar. Arbetsgivaren bör definitivt vilja försäkra sig om att de anställda är trygga på jobbet. De anställda kan därför gå utbildningar för att lära sig hantera riskfaktorerna. Lär dig mer steg för steg med https://basutbildarna.se/utbildningar/apv-1-2/

Regeringens ansvar

Göteborgsposten kräver bättre arbetssäkerhet på svenska byggen. Det är med andra ord inte bara vägarbeten som kan vara farliga för arbetarna. Man kan fråga sig vilket ansvar regeringen har för personerna som arbetar på dessa arbetsplatser?

En del av dessa säkerhetsfrågor finns stipulerade i LAS. Man skulle kortfattat kunna säga att arbetsgivarna har ett stort ansvar. Detta skapar dock flera problem, bland annat relaterat till företagets ekonomi.

Ett företag med begränsade resurser kommer förmodligen inte prioritera säkerhetskurser. De kanske istället använder sig av en intern utbildning. Andra företag använder sig av de anställda som har jobbat länge inom företaget. Dessa personer kan identifiera riskerna och utbilda nyanställda.

Detta är däremot inte ett helt vattentätt system. På många arbetsplatser behöver det finnas en säkerhetsrutin, där både interna och externa kontrollanter säkrar tryggheten på arbetsplatsen. Inom industrin brukar det exempelvis finnas fackliga representanter som hanterar säkerhetsfrågan.

Inom vägarbeten är säkerhetsfrågorna inte lika hårt kontrollerade. Detta skapar givetvis utrymme för företag att fuska med säkerheten. Tilläggas bör dock att inte alla företag gör detta medvetet. Som vi redan har nämnt kan en svag ekonomi vara anledningen till att man undviker säkerhetsutbildningar.

Detta är i vilket fall en oacceptabel utveckling. Människor ska alltid kunna känna sig trygga på jobbet. Det är ett slags minimumkrav vad gäller arbetsmiljö. Egentligen borde denna fråga redan vara reglerad. Arbetsmiljöfrågorna bör istället handla om ergonomi och risken för arbetsskador.

Lösningen på detta stora problem är förmodligen att regeringen tar ett större ansvar. De kan finansiera utbildningar och samtidigt skapa arbetstillfällen. Detta bör vara en godtagbar lösning med tanke på att det handlar om liv och död.

Ett annat problem är att det skapas nya farliga arbetsplatser. Det är därför möjligt att vissa yrken hamnar mellan stolarna. Det är som sagt väldigt viktigt att det finns en strategiskt gångbar säkerhetsplan. Det är minst lika viktigt att den kontrolleras ur ett praktiskt perspektiv. 

Sammanfattning

Arbeten på väg påverkar yrkeschaufförer. Det har vi kunnat konstatera i den här artikeln. Vi har också kunnat konstatera att säkerhetsfrågan måste tas på stort allvar av alla parter.

Yrkeschaufförer kan vara stressade när de kör förbi ett vägarbete. Detta är dock ingen ursäkt för att inte respektera vägarbetarna. Bilisterna och yrkeschaufförerna måste helt enkelt bli bättre på att ta ansvar i den här frågan.

Samtidigt måste arbetsgivarna visa förståelse för förseningar till följd av trafikarbeten. Arbetsgivarna till vägarbetarna måste i sin tur rusta deras anställda för att hantera säkerhetsfrågan. De ska inte under några omständigheter känna sig osäkra på jobbet.

Myndigheterna måste ta ansvar för att arbetarna i branschen verkar under sjysta villkor. De kan bland annat tillhandahålla utbildningar.

Läkare ser på den stora bilden

Det finns flera olika sätt att driva en verksamhet på. Och hur du ser på saker och ting kan bero på om det är ditt eget företag eller om du jobbar för staten. Om du själv har investerat i verksamheten eller om det är en given budget du följer. Samtidigt så är naturligtvis arbetsförhållandena viktiga. Oavsett vilken position du har så vill du skapa en trivsam miljö för både dig själv och dina medarbetare. För att kunna göra detta brukar det vara bäst att se på den stora bilden. 

Vården är ett bra exempel på vikten av att se på helheten. Du kan inte lägga all fokus på bara en avdelning eller en del av verksamheten. Både de privata klinikerna och de som drivs av staten har vissa grundläggande behov. För att det ska fungera måste du ha ett visst antal läkare, sjuksköterskor och även material. Men sedan är det upp till var och en att hitta metoder som gör att allting flyter på. Och framför allt att patienterna får den uppmärksamhet de så väl behöver. 

Aldrig brist på personal

Personalen är stommen i vilken verksamhet som helst. Men allra mest så märker du behovet av bra medarbetare inom vården. Dels krävs det en del specialister. Folk blir sjuka med så många olika saker och det är viktigt att någon är insatt i sjukdomens detaljer. Läkare av olika slag och inriktningar bör finnas på plats i alla fall någonstans inom kommun eller landsting. Men ibland så hittar du inte tillräckligt med kompetent personal. Då kanske du behöver vända dig till ett bemanningsföretag. Medkomp rekrytering är kända för sina goda kontakter. 

De har inte bara läkare utan även sjuksköterskor och annan personal. Det fina med ett liknande samarbete är att de samlar på sig kontakter och information. När du sedan behöver personal så har de en specifik databank, med kontakter inom flera olika områden. De kan sätta dig i kontakt med folk som vill jobba längre eller kortare tid, så du finner alltid någon som passar. En bra bemanningsläkare kan alltid hitta jobb. Inom vården finns det nämligen många hål som måste fyllas. 

Inte alltid så lätta beslut

Det är naturligtvis inte bara det här med bemanning. För på kort sikt så blir det dyrare för sjukhuset. Du betalar mer för rekrytering men har då fördelen att snabbt få bra personal på plats. Nu när det är anställningsstopp på flera ställen så är det här ett bra alternativ. De sjuka patienterna kan inte vänta på att mer pengar ska komma in i budgeten. Det är redan så långa väntetider på sina håll att folk lider för mycket. Stor debatt om att byta till bemanningsföretag

I vissa kommuner har de löst krisen på annat sätt. Kanske inte permanent men i alla fall tillfälligt. Som när det drar ihop sig till semester. Du väljer inte om du ska bli sjuk under vintern eller sommaren. Men all personal vill ju vara lediga i juli när skolan är stängd och partnern har semester. För att jämna ut personalkrisen har en del erbjudit sköterskorna extra bonuslön om de lägger sin semesterperiod till en annan månad. Det är ett sätt att undvika kostnaden för bemanning men ändå ha tillräckligt med personal. 

Men liknande arrangemang är ännu mer tillfälliga än det är med rekrytering. Om du har ett långtidsvikariat så kan du ofta få en läkare eller sjuksköterska som stannar kvar. Det är inte alla som jobbar genom bemanning som är intresserade av korta uppdrag eller deltid. Så fråga gärna ditt företag vad de har på lager så att säga och försök arbeta ut en lösning grundat på det. 

Alla på sin plats

Det är inte alltid så lätt det där med administration och anställning. Du måste se på helheten och inte bara på din egen lilla avdelning. En del läkare klagar på hur kommunerna skötte pandemin. De menar att deras expertis inte utnyttjades fullt ut eftersom de var upptagna med att göra mindre kvalificerade saker. Och det ligger något i klagomålet. För om en läkare måste använda sin tid till att tvätta patienter så är det andra som inte kan bli behandlade. 

Sedan kommer naturligtvis frågan om vad du ska göra om det inte finns tillräckligt med personal. Ska de stackars patienterna få ligga där utan någon som vänder på dem, eller ska läkarna rycka in? I slutändan är det de sjukas behov som måste komma i första rummet. Helheten kan vänta medan du tar hand om det som ligger framför ögonen på dig. 

Men det gäller att planera och försöka undvika liknande situationer. Det är helt rätt att en läkare ska utnyttjas till det hen är utbildad för. Andra personer kan ta hand om de dagliga rutinerna. Låt doktorn undersöka och skriva ut recept, ställa diagnoser och skicka vidare allvarliga fall. För det finns fler som klarar av de så kallade lägre uppgifterna. Som egentligen är minst lika viktiga, det är bara det att du inte måsta vara doktor för att göra dem korrekt. 

Bättre vård i framtiden

Det klagas mycket på dagens situation när det kommer till sjukvård. Men om du jämför med många andra länder så är läget i Sverige inte alls så dåligt. Ingen nekas vård utan alla tas om hand. Det är inte för dyrt, utan något som en helt vanlig familj kan klara av. Du måste inte först bevisa att du har en försäkring innan de tar emot dig på akuten. Så på det stora hela är det nog rätt så okej. 

Men allt kan förbättras. Det behövs personal på flera ställen runt om i landet. Om du inte kan hitta fast personal, eller har stopp på grund av budgeten, så kan bemanning vara det bästa alternativet. Framför allt gäller det att alltid ha personal på plats. Och de ska inte behöva jobba tills de stupar. Underbemanning är farligt eftersom det kan köra de anställda i botten. Istället för att se fram emot flera sjukskrivningar så är det bättre att hyra in personal i god tid. 

Rätt kniv för bättre resultat

Det är en sanning som visar sig fungera om och om igen. Genom att ha de rätta verktygen kan du åstadkomma så mycket mer. Knivar är ett bra exempel där du ska välja ut en som passar uppgiften. Ingen försöker flå en fisk med brödkniven, även om du skulle kunna göra det i extrema tillfällen. Men för det mesta så handlar det om att förstå vad som ska göras och sedan se till att ha den rätta kniven, eller vilket redskap det än handlar om. 

Ibland kan du behöva bygga upp din verktygslåda med tiden. Vissa saker kostar så mycket att du helt enkelt måste ta det vart efter. Först de allra viktigaste redskapen och sedan andra när du kan. Med knivar brukar det inte vara så stora problem. Såvida du inte är sushi-chef, för då är kniven av yttersta vikt. Ofta så ärvs dem inom familjen när yrket går från far till son. Men för det mesta kan du ha en rad med olika knivar, och använda dem vartefter behovet uppstår.

Stora och små knivar för alla tillfällen

Det är klart att en kniv inte alltid kan beskrivas som bara ett redskap. Du kanske har köpt den vid ett visst tillfälle och även moraknivar kan ärvas från någon kär person. Sedan är det vanligt att folk väljer knivar som de tycker är snygga. Ett skaft kan vara så mycket mer än så, det kan vara väl dekorerat eller kanske gjort av något speciellt material. Nu för tiden är knivar vanliga presenter, eftersom så många människor använder dem ofta. Knivar och fällknivar i flera olika utföranden. 

Om du har en hobby eller ett yrke där du använder kniv så är det värt att satsa på. Skaffa gärna flera stycken, som kockarna gör. Det underlättar arbetet och gör det roligare att hålla på med en uppgift. Vissa knivar är mer eller mindre universella. Många har en kniv i svångremmen när de jobbar på gården eller är ute i skogen. Den är nära till hands och kan användas för de flesta mindre uppgifter. Ett bra exempel är den redan nämnda morakniven som är mycket populär. 

Skogsbruk och jakt lättare med en bra kniv

Ute i skog och mark är det svårt att klara sig utan en kniv. Allt från att göra upp en liten eld till att hugga sig fram bland slyn och små trän. Kanske också fjälla en nyfångad fisk som sedan läggs på glöden. Till och med små skogsmullar kan lära sig använda kniv på ett ansvarsfullt sätt. Om barnen är små är det nog bra med ett litet skydd som hindrar handen från att slinta. 

Professionella folk och vuxna däremot brukar välja ut något som ligger bra i handen. Jägare trivs bäst med långa knivar. En kniv som verkligen uppfyller sitt syfte, som gör det enklare att ta hand om en älg eller ett träd som du just fällt. Eggen måste vara vass och slät, när kniven börjar bli hackig kan det vara dags att se sig om efter en ny. Du vill inte slinta eller jobba i onödan. För just här kan en bra kniv göra skillnad, du använder mindre kraft och det går snabbare att få något gjort. 

God mat med bra knivar

Matlagning är ett populärt ämne. Flera program på TV handlar om just det och det skrivs flera kokböcker om året. Och nu är det inte bara fråga om att steka strömming och koka potatis. Tallriken ska dekoreras, maten presenteras på ett smakfullt sätt. Nya ingredienser importeras från när och fjärran. Saker som pasta och ris har blivit svensk husmanskost och nu lägger kockarna blicken mot ännu mer exotiska platser. 

Allt det här är en rolig utveckling. Det är en trevlig hobby där hela familjen kan samarbeta. Samtidigt så har det blivit lättare att komma på julklappar till familj och vänner. De flesta vill ha ordentliga knivar som de kan använda i köket. Mästerkocken berättar hur många knivar du egentligen behöver. För en nybörjare kan det räcka med några stycken knivar, men det måste vara väl valda. Vart efter du blir allt skickligare kanske du känner för att lägga till fler. En riktig chef reser runt med sina egna knivar och kan inte tänka sig att låna någon annans. Möjligen då för att göra en demonstration på TV. 

Eftersom de flesta inte ens kommer i närheten av att vara professionella kockar så räcker det med att lyssna på de råd som de ger. Några riktigt bra knivar som är utformad för det som du vanligtvis lagar till brukar räcka. En liten kniv, en medelstor samt en som du verkligen kan hacka grönsaker med, eller skära köttet. Återigen är det behovet som dikterar vilka knivar du ska ha. Det är inte det samma att hacka lök som det är att skala potatis, så anpassa dina knivar därefter.

Snygga knivar som inte är bra till något

Det finns också knivar som inte är tänkta för att användas. De tillverkas enbart för att de är snygga. Eller för att de är en reproduktion av kända eller historiska knivar. Dessa skaffas av samlare, som ibland är villiga att betala stora pengar för enskilda föremål. De lägger knivarna i glasskåp eller lådor så att de kan se på dem när som helst. Kanske låsta skåp eftersom många av dem är värdefulla. 

Men en snygg kniv kan också vara något du använder varje dag. Den så berömda potatiskniven kanske är ett speciellt exemplar. En kniv som du köpte in på en marknad i Thailand, Ryssland eller något annat ställe du besökt. Skaftet är vackert snidat och har någon form av dekoration. Eller så har du fortfarande kvar en kniv som du fick som liten. Där dina initialer är inristade eller brända, för det var ju din alldeles egna lilla kniv. 

Med andra ord så är en del knivar bara kvar för att de har ett sentimentalt värde, är snygga eller hör till en samling. Det är inte alla som skaffar en kniv för att få bättre resultat. 

Rena bad för att njuta av sommaren

Havet är både djupt och kallt. Många svenskar vill därför bada i pooler istället under sommarhalvåret. Poolerna kräver dock underhåll, ibland flera gånger i veckan. Den här typen av städning är något som vi brukar vilja undvika. 

Det finns städföretag som inte bara ägnar sig åt hemstädning. Många städföretag kan hjälpa dig med rengöring av både pool och andra utomhusytor. Den enda städhjälpen du behöver. Detta företag kan anpassa sina tjänster utifrån ditt unika behov.

Kontinuerlig rengöring – ett måste för en god hälsa 

Rengöringen är väldigt viktig för din hälsa. Många poolägare består av familjer med minst ett barn. Just barn kan vara extra utsatta för de farliga bakterier som kan frodas i det varma vattnet.

 • Historiskt sett har det varit vanligt att fylla poolerna med klorvatten. Klor brukar kunna bekämpa många bakterier och skapa rena vatten. Idag vill dock många människor fylla deras pooler med vatten som inte innehåller klor.
 • Det finns andra ämnen som kan skapa rena vatten. Dessa medel är dock ingen garant för att bakterier inte ska kunna växa till sig. Det gäller därför att utföra en ordentlig rengöring, helst flera gånger i veckan. 
 • Du kan drabbas av flera olika besvär om vattnet inte är tillräckligt rent. Många bakterier och sjukdomar sätter sig på huden. Det finns också bakterier och sjukdomar som kan sätta sig på lungorna. 
 • Avföringspartiklar är ett annat problem. Det låter minst sagt otrevligt med avföring i vattnet. Detta är dock tyvärr ett faktum. Detta problem brukar kunna förvärras på grund av att barn ofta spenderar mycket tid i vattnet.
 • Just barn tenderar att kissa i vattnet med jämna mellanrum. Kiss och klor kan skapa en farlig reaktion som bland annat kan utgöra en fara för ögonen.
 • På senare år har det blivit populärt med så kallade badtunnor. Dessa tunnor är både billiga och enkla att fylla med vatten. Forskarrapporter vittnar dock om att tunnorna ofta innehåller vatten som är väldigt hälsofarligt.
 • Vattnet värms upp fort i solen, och bakterier kan skapas trots att man byter vatten ofta. Man brukar därför rekommendera att undvika badtunnor. En eventuell lösning till problemet är att köpa klor eller annat medel för att upprätthålla en säker vattenkvalitet. 

Behöver du någon som hjälper dig att skapa en säker badplats? Firman som städar så du blir nöjd.

Kommunala utomhusbad

De kommunala utomhusbaden har ett extra stort ansvar för vattenkvaliteten. Deras vatten måste vara säkert för både barn och vuxna. Noggrann städning ett måste för utomhusbaden. Sveriges kommuner brukar dock ha tillräckligt med resurser för att ordna detta.

De kan exempelvis ta in experter på bakterier för att undersöka vattnet. De kan också använda kommunala städbolag för att underhålla bassängerna på en kontinuerlig basis. Samtidigt behöver man lyfta problemet med att många personer badar på samma ställe.

Som vi tidigare har nämnt är det i princip omöjligt att avföringspartiklar inte sprider sig. Personer med nedsatt immunförsvar brukar därför undvika dessa bad. Det är helt enkelt förenat med en risk att bada på en plats som kan innehålla farliga partiklar.

Bör man som privatperson undvika dessa bad? Det är svårt att svara på den frågan. En bedömning bör göras i varje enskilt fall. Det finns exempelvis människor som har relativt unika sjukdomar. I dessa fall bör man givetvis konsultera med sin läkare.

Som frisk person bör man inte undvika utomhusbad. Ditt immunförsvar ska kunna hantera de bakterier som finns i vattnet. Samtidigt ska kommunen säkerställa så att vattnet inte innehåller farligare bakterier som kan vara direkt hälsofarliga.

Den här frågan ställdes dock på sin spets under 2020. Hela detta år har som bekant präglats av en pandemi som har skördat många dödsoffer. Under detta år har myndigheterna infört unika förhållningsregler. Dessa regler gäller även för offentliga utrymmen, såsom offentliga bassänger och liknande platser.

Olika förutsättningar i olika städer

Duktiga proffs i Örebro, läs mer i Aftonbladet. Faktum är att det brukar finnas duktiga proffs i samtliga stora svenska städer. Dessa städer har ofta stora företag som är experter inom bakterier och dylikt. De brukar också ha universitet med egna forskningsavdelningar. Lägg därtill att dessa städer nästan alltid har bättre ekonomiska förutsättningar.

De här faktorerna sammantaget skapar goda förutsättningar till att upprätthålla rena bassänger och upptäcka bakterier i god tid. Tyvärr brukar mindre städer ha problem med att underhålla deras offentliga samhällsrum. Anledningen till detta kan vara en brist på kunskap och/eller brist på resurser.

Sammanfattning 

I den här artikeln har vi lyft flera viktiga faktorer. Om du har en egen pool måste du rengöra den ofta. Om du inte har tid till detta bör du ta in hjälp. Det finns många städföretag som kan hjälpa dig med rengöringen.

Du bör fokusera på hälsan i första hand. Kostnaden för rengöringen bör därför inte utgöra ett hinder. Vi har listat några av de sjukdomar som du kan drabbas av om vattnet inte är tillräckligt rent. 

Stolar första steget till bra hälsa

Alla vill må så bra som möjligt. Det har nästan blivit en folkrörelse att motionera. Ett steg i rätt riktning. För om du tar hand om din kropp på olika sätt och vis så kan du få ett bättre liv. Sund kost och motion är grunden för både fysisk och mental hälsa. Något som bevisats i flera olika studier. Hur du tränar är upp till dig. En del trivs bra med att gå till gymmet. Andra föredrar skogspromenader med man och hund. Det viktiga är att du rör på dig.

Samtidigt så är också hur du sitter viktigt för att må bra. En del går så långt som att säga att stolen är första steget till bra hälsa. Med tanke på hur många som sitter ner och jobbar så ligger det nog en hel del i det påståendet. Men när du tänker på att sitta ner och jobba så är det inte bara stolen som bör synas i sömmarna. Även skrivbordet och den övriga utrustningen kan göra skillnad. När du sedan lägger allt det här ihop med en bra livsstil så borde det kännas bra. 

Varför satsa på en stol?

Det finns köksstolar, kontorsstolar, fåtöljer, vilstolar, och flera andra uppfinningar som är till för att folk ska kunna slå sig ner. Men du har inte bara en eller ett par modeller att välja mellan. Utbudet är nästan obegränsat. Dels så är funktionen viktig. Men även utseendet är avgörande för vilken folk väljer. Det samma gäller en stol som är till för arbete. Du vill ha en snygg stol som gör att du kan sitta bra. Sitt bekvämt i stolen så du orkar med jobbet. 

Speciellt viktigt är det om du jobbar heltid vid ett skrivbord. Här gäller det att inte bara skaffa en bra stol men även skapa goda rutiner. Sitt inte ner allt för många minuter i sträck. En del vaknar upp efter ett par timmars intensivt arbete och inser att de inte rört på benen över huvud taget. Det rekommenderas att ställa sig upp, sträcka ut kroppen och gärna gå runt lite. Inte bara ett par gånger om dagen, men gärna två till tre gånger per timme. 

Ett litet tips för att komma ihåg att röra på dig är att ställa skrivaren och andra viktiga material lite bort från skrivbordet. Annars är det så lätt att bara vrida på sig eller skjuta tillbaka stolen för att nå något. Om du istället tvingas ställa dig upp så har du redan gjort något positivt för din hälsa. Kombinationen av goda rutiner med en ergonomisk stol är oslagbar. 

1932-2

Flera bra kombinationer

God hälsa handlar inte bara om att vara fysiskt vältränad eller att äta den rätta kosten. Det inkluderar även dina känslor och mentala välbefinnande. Om du inte trivs på jobbet så är det svårt att orka med. Mobbning är ett vanligt problem som måste bekämpas. Förutom att du ska göra allt du kan för att eliminera negativt inflytande under dagens lopp så kan även positiva tilltag har stor framgång. Läs artikeln i Svenska Dagbladet om kombinationen kontorsstolar och hundar. 

Hundar och andra sällskapsdjur verkar få fram det allra bästa i människor. Just hundterapi har provats på i vissa fängelser, för att göra fångarna mer humana på något sätt. Det minskar antalet slagsmål, för du får en positiv kontakt. Hur mycket mer kan det då inte påverka vanliga medarbetare till det bättre, göra dem lugnare och därmed också mer effektiva? Att vara produktiv kanske inte är det allra viktigaste här i livet, men det är i alla fall en god orsak för ett företag att satsa på de anställda. 

Hur du minskar stress på arbetsplatsen

Många tycker om att jobba. I alla fall i länder som Sverige där du har rättigheter och förmåner. Där du vet att lönen betalas ut i slutet av månaden och att du får alla dina semesterveckor. Om du sedan hittar ett jobb som du trivs med, inom den bransch du vill gå vidare inom, så är det helt fantastiskt. Tyvärr så är det ganska vanligt med stress på jobbet. Till och med unga människor som har hela sin framtid inför sig upplever att det är slitsamt med arbetslivet. Kontorsstolar är första steget till bättre hälsa. Läs mer i SVT

Hur kan stolarna vara till hjälp mot stress och sjukdom kanske du frågar dig. Poängen är att sätta in resurserna där de kan göra som mest nytta. Nämligen innan en person blir sjuk. För när du har mycket att göra eller känner stor press så brukar hälsan vara det första som försummas. Tänk bara på alla studenter som pluggar inför en tenta. De har varken tid eller ro att koka örter eller ta ett vattenbad för att bota en förkylning. Istället så pressar de framåt, och tar inte hänsyn till kroppen förrän det är för sent. 

Slå ett slag för hälsan

Så med bra och ergonomiska arbetsstationer så kan du förhindra att folk mår dåligt. Idag är det vanligt med en totalomvändning på kontoren runt om i landet. Istället för de traditionella skrivborden och små rummen så öppnas kontoret upp. Fria platser och soffgrupper i trevliga färger kommer in. Höjbara bord som gör att du kan stå upp och jobba om det passar dig bättre. Stolar som kan justeras så de passar den individuella medarbetaren. Stolar och andra möbler kan mycket väl vara det första steget till god hälsa. Inte bara på jobbet men överallt där folk sitter. 

 

Digitala affärssystem i den offentliga sektorn   

Steg för steg så blir världen allt mer digitaliserad. Till och med i utvecklingsländerna har det börjat sprida sig, även till landsbygden. Men framför allt är det här i västvärlden som så gott som allting är digitalt eller elektroniskt. Det har lett till nya metoder för att arbeta och har öppnat portarna för stora möjligheter. När du inte längre behöver en enorm personalstyrka för att utföra vissa uppgifter så kan även små företagare ha en chans. För att inte tala om vad det inneburit för den offentliga sektorn. 

Alla behöver ett bra system. Det är ett faktum som inte har förändrats sedan tidernas begynnelse. I alla fall sedan man började göra affärer och handla med varandra. För om du inte har en plan eller ett system så är det lätt att slösa med sina resurser. Oavsett om du har mycket eller lite så är detta inte ett alternativ. Tvärtom så gäller det att tjäna pengar och spara på resurserna. Det finns alltid något viktigt att använda dem till. 

Nöj dig bara med det bästa

Ett affärssystem kan göra stor skillnad för din verksamhet. Poängen med digitalisering och andra hjälpmedel är att de ska underlätta arbetet. Ju färre gånger du måste hantera en siffra, ett dokument eller något annat desto bättre. Du vill spara tid, för det innebär större förtjänster. Att driva en verksamhet är komplext och du kan inte bara se på pengarna. Men principen bakom dagens affärsvärld är att du ska få in mer än som går ut. Ett sätt du kan klara av det är genom att investera i ett bra system. Nordsys.se är ledande inom branschen. 

Det kan vara bra att satsa på ett system som är kopplat till just din bransch. Som har utvecklats för att passa byggare, frisörer, restauranger eller vad du än är verksam inom. Fördelen är att de vet hur din vardag ser ut, vad som kan ta allt för stora resurser i anspråk eller vad som bara måste finnas med. Bara någon som har jobbat inom branschen eller som är känd med den vet vad som bör finnas med. Läs mer om hur du kan använda deras system. 

1711-2

Vikten av att hålla sig uppdaterad

Ett bra system kan växa tillsammans med dig. Du slipper därmed allt arbete med att byta system allt för ofta. Ibland kanske du måste uppgradera dig och eventuellt skaffa ett nytt. Men om du väljer noga så kanske det in behöver vara så ofta. Istället kan du lägga till nya moduler eller bygga ut det på andra sätt. För ditt mål är ju alltid att bli större eller bättre, att ha framgång och se ditt företag bli allt starkare. Sveriges Radio visar på vad som kan hända när du byter affärssystem. 

Om du ska byta system kan det vara bra att låta en professionell firma ta hand om det hela. De kan dels installera och sätta ihop systemet, speciellt om det är vissa delar som måste passa in i din verksamhet. Sedan kan de lära upp personalen, ibland tar det lite tid att ändra sitt sätt att tänka och göra saker på. Plus att det är vanligt att en del saker måste justeras, för du märker inte allting förrän det är i bruk. Men när allting väl är på plats kommer du att se stor skillnad. Allting löper mer smidigt och mer korrekt. 

Digitaliseringen går framåt överallt

Det finns inget tvivel om att digitaliseringen har fått ett rejält fotfäste. Många hoppas på en enklare vardag där allting ligger inlagt på elektroniska hjälpmedel. Nu håller forskarna på att utveckla digitaliserade glasögon så att läkarna direkt kan se patientens information, redan innan de kommit fram till sängen. Troligtvis kommer det att ta tid innan denna sorts metod kan tillämpas på flera sjukhus. Men det visar i alla fall på hur det hela tiden går framåt. Ett bra exempel är den offentliga sektorn som jobbat hårt på att föra över sin information till mer tillgängliga platser. Digitala affärssystem fungerar bra i den offentliga sektorn. 

Här har det varit en riktig framgång och man hoppas på att det ska sprida sig. Om de har behov av digitala lösningar så kan du vara säker på att ett vanligt företag också borde se närmare på saken. Du kan spara så mycket i form av tid och andra resurser att det nästan verkar overkligt. Offentliga sektorn är stor och komplicerad. Men många företag är inte mycket mindre. Det tar naturligtvis tid att sätta ett bra system i spel, att digitalisera alla delar av verksamheten. Men det är väl värt varje minut du tillbringar med att göra det. Du kommer bra snabbt att inse att det var ett bra val. 

1711-3

Digitala affärssystem inte bara för den offentliga sektorn

Du kan bli ännu mer effektiv genom att investera i ett digitalt, väl anpassat, affärssystem. Trots att Sverige är ledande inom digitaliseringen så ligger många mindre företag efter. De kanske anser det vara allt för dyrt eller komplicerat att komma igång. Och det är klart att det inte sker över en natt. Men det är inte alls så svårt att lära sig använda, och priserna är mer än rimliga. 

För du måste vara effektiv och göra det mesta av din arbetsdag. Det gäller att allting fungerar och att kommunikationen mellan de olika medarbetarna är på topp. Du kan till exempel automatisera dina leverantörsfakturor. Allt går direkt in i systemet vilket sparar dig bra mycket tid. Korrekt blir det också. Lönehanteringen förbättras och blir enklare, för medarbetarna kan tidrapportera digitalt. Till och med bokföring blir lättar när du kan scanna in dina kvitton direkt i en app. 

En del vänder på det hela och påstår att du inte har råd att vara utan ett digitalt affärssystem. Det bästa kanske är ett som är baserat i molnet. Gott om plats och alltid tillgängligt. Du kan kryptera och skydda din information med automatiska program. Eller så satsar du på andra digitala lösningar som lagras nere på jorden. Det viktiga är att inte hamna efter. Följ den offentliga sektorns exempel och bli digital. 

 

Lönen fortfarande en brinnande fråga

Löner, tidrapportering, personalliggare. För en del framkallar dessa ord en kallsvett och kanske även en del ilska. Med de nya reglerna ska folks arbetsplatser regleras ännu mer än tidigare. Till och med gamla farmor som hjälper till med disken ibland måste skrivas upp. Vad staten vill åstadkomma är naturligtvis att gynna de som är laglydiga och ärliga. De anställda å andra sidan vill bara ha rätt lön utbetald i slutet av månaden.

Det är inte så lätt alla gånger att driva en verksamhet. Så många olika pusselbitar som alla måste passa ihop. För att underlätta för dig själv gäller det att investera i bra utrustning. Det kan verka självklart när det är fråga om hantverkare. Men även de som jobbar på kontoret behöver bra redskap för att kunna klara av sina uppgifter på allra bästa sätt. Du måste tänka långsiktigt och se framåt. Även om något kanske fungerar idag är ju tanken att verksamheten ska växa till sig. Se till att allting är på plats så att du slipper byta ut flera system då.

Löner, tidrapporter och annat viktigt

För att kunna ta hand om löner och personal så krävs det precision. Det är alltid någon som avviker från den vanliga lönen på grund av sjukskrivning, övertid eller andra orsaker. Samtidigt så ska lönerna stämmas av med den tid de egentligen arbetat, speciellt viktigt när det kommer till flexibla arbetstider. Om det blir fel måste du korrigera, vilket tar tid och kostar pengar. Med andra ord är det bättre att redan från början ha bra verktyg för att hantera lönerna korrekt. Vänd dig till timetjek.com.

De har mjukvara som tillåter dig att ha schemaläggning, tidrapportering och löner i ett och samma program. Eftersom alla dessa komponenter hör samman så är det egentligen rätt logiskt att sammanställa dem i ett program. Allt för att underlätta lönehanteringen och alla de rapporter du samlar på dig. Mer om deras funktioner. Här gäller det än en gång att tänka framåt. Ju mer effektiv du kan vara i administrativa frågor desto mer tid och resurser kan du lägga på annat.

Varför alla dessa regler?

Det kan kännas tungt när du måste registrera alla som gör något i företaget. För ibland så spiller privatlivet över i firman, till exempel när du driver verksamhet hemifrån. En lantbrukare måste jobba vid udda tider, och det händer att familjen hjälper till så att de blir klara lite snabbare. Att de då måste föras in i personalliggaren kan verka överdrivet. Tyvärr så drabbas de som allra bäst skulle behöva lite stöd.

Tanken är naturligtvis att förhindra svartjobbare. De som driver en ärlig verksamhet har större chans att klara sig i konkurrensen om de kan jobba på samma villkor. Om du har svart arbetskraft så kan du sänka priserna, och det är omöjligt att konkurrera med det. Det är lättare att förhindra fusk med bra personalliggare. Läs mer på den här sidan i Aftonbladet. En del tycker att staten kontrollerar allting lite för mycket, men det ändrar inte på det faktum att det finns lagar att följa. Ibland kan det kännas hårt, men i längden så lönar det sig.

1514-2

Många rapporter som ska ställas samman

För att kunna gå framåt som företagare gäller det att ha kontroll. Inte så att du måste övervaka dina anställda med kameror och annat. Det kan behövas ibland, när risken för stöld är stor. Men framför allt så måste du ha kontroll över vart dina pengar tar vägen. Bland annat så inkluderar det tidrapportering för att lönerna ska bli rätt. Resume’ skriver i denna artikel om byrån där man tidrapporterar på toa. En överdriven situation, men det visar i alla fall att det går att vara effektiv.

Denna information kan sedan vägas mot vad företaget får in. Det samma gäller andra investeringar som maskiner eller annonsering. Ju mer du har i ett program desto lättare blir det att få ut rapporterna. Dels leder det till en bättre lönehantering, men det är också ett sätt att förstå vad som sker i verksamheten. När du ska diskutera vissa aspekter av företaget med andra så har du allting till hans. Det kan till exempel bli aktuellt när du går till banken för att prata om lån eller finanser.

Löner-den stora frågan

Alla som jobbar är intresserade av sina löner. De vill att de ska betalas ut i tid och att de ska få det de förtjänar. Arbetsgivaren å andra sidan vill inte betala ut mer än de anställda har tjänat in. På vissa arbetsplatser drar man av från lönen om du kommer för sent. Men på sina ställen jämnar man ut också när du kommer för tidigt.

Det handlar hela tiden om att ge och ta. Alla har sina egna intressen främst för blicken, och det är helt okej. Genom att investera i ett bra system för tidrapportering och löner så kommer alla att bli nöjda.

« Äldre inlägg

© 2020 Smixr.se

Tema av Anders NorenUpp ↑